adw. Milena Mocarska

Nieważne umowy ubezpieczenia na życie z UFK

Date1 marca 2021

AuthorJakub Bartosiak

Powszechnie wiadomo, że towarzystwa ubezpieczeń stosowały niedozwolone postanowienia umowne dotyczące opłat likwidacyjnych. Często okazuje się jednak, że nie tylko postanowienia dotyczące opłaty likwidacyjnej, ale cała umowa jest nieważna, w szczególności gdy:

-> w treści umowy nie wskazano kluczowego jej elementu, czyli sumy ubezpieczenia, 

-> bądź suma ubezpieczenia została określona w sposób niezgodny z prawem. 

Co to oznacza?

-> Klientom należy się zwrot środków pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym UFK. 

-> Postanowienia umowne dotyczące opłat likwidacyjnych są uznawane za klauzule niedozwolone, co skutkuje obowiązkiem zwrotu opłat klientowi.

-> Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udziela wsparcia konsumentom i wydaje korzystne dla poszkodowanych tzw. istotne poglądy w sprawie.

Coraz częściej nasi klienci decydują się na wystąpienie przeciwko ubezpieczycielowi z powództwem o zapłatę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą wpłaconych składek na ubezpieczenia na życie z UFK, a wartością rachunku na dzień rozwiązania umowy. 

W wielu przypadkach zdarza się, że to klienci byli obciążenia całym ryzykiem związanym z niepowodzeniem inwestycji, podczas gdy istotą umowy ubezpieczenia jest ponoszenie ryzyka przez zakład ubezpieczeń. 

Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji klientowi należy się zwrot wszystkich składek uiszczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeń na podstawie nieważnej umowy.

W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe omówienie spraw polisolokat: https://biznes.interia.pl/finanse/news-coraz-latwiej-wygrac-w-sprawach-polisolokat,nId,5145483

Posiadasz ubezpieczenie na życie z UFK, w szczególności w TU Europa lub Open Life? Napisz do nas – pomożemy: milena.mocarska@mbmlegal.pl 

Inne artykuły