upadłość pomoc

Postępowanie upadłościowe. Jak możemy pomóc?

Date12 lipca 2022

AuthorJakub Bartosiak

Pomagamy naszym klientom – osobom w stanie niewypłacalności, rozważającym wyjście z długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej – w przejściu przez całą procedurę.

Jak wszcząć postępowanie upadłościowe?
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku na formularzu sądowym. Jeżeli wniosek odpowiednio przygotowany, uzasadniony okolicznościami i wsparty odpowiednimi dowodami, powinien zostać uwzględniony przez sąd.

Oddalenie wniosku może nastąpić w przypadku, gdy:
1. w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem (upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat);
2. w stosunku do dłużnika w poprzednim postępowaniu został uchylony plan spłaty;
3. dłużnik podał we wniosku nieprawdziwe lub zmienione dane lub próbował pewne fakty zataić,
4. Sąd uznał działania dłużnika za działania dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Dalszy przebieg postępowania zależny jest od zastosowanego wariantu postępowania, które opisaliśmy w poprzednim wpisie.

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Szacunkowy łączny czas trwania postępowania wynosi:

1. na zasadach ogólnych: 2-4 lata;

2. uproszczonego: do roku;

3. układowego: do roku plus czas trwania układu (co do zasady to 5 lat).

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe?

Średnie koszty zależą od skomplikowania sprawy. Koszty postępowania upadłościowego obejmują:  

1. opłatę od wniosku  w wysokości 30 zł;

2. koszty postępowania. Należą do nich wynagrodzenie syndyka i inne standardowe opłaty sądowe, np. koszt znaczków pocztowych.

Sąd ustala wynagrodzenie syndyka zgodnie z wytycznymi. Wynosi ono od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności (aktualnie w przedziale od 1384,20 zł do11 073,58 zł). W szczególnie uzasadnionych przypadkach może jednak wynosić do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku postępowania układowego koszt obejmuje opłatę od wniosku (30 zł) + zaliczkę (w 2021 r. – ok. 5 500 zł) + wynagrodzenie nadzorcy sądowego (od 1% do 15% każdej z rat).

Co w przypadku braku środków na pokrycie kosztów postępowania?

  1. w sytuacji gdy majątek upadłego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych środków na ich pokrycie, koszty te pokrywa Skarb Państwa;
  2. jeśli do masy upadłości nie wpłyną środki pozwalające na pełen zwrot zaliczek uiszczonych przez Skarb Państwa, koszty postępowania upadłościowego zostaną uwzględnione w planie spłaty wierzycieli;

W przypadku umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzeniu podlegają także koszty postępowania upadłościowego;

Inne artykuły