upadłość co dalej

Upadłość konsumencka. Co dalej?

Date19 lipca 2022

AuthorJakub Bartosiak

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy pierwszy etap konsumenckiego postępowania upadłościowego. Jak przebiega postępowanie po uzyskaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

  1. Podejmowane są czynności prowadzące do sporządzenia listy wierzytelności:

• Wierzyciele upadłego zostają wezwani przez Sąd do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości.

• Zgłoszone wierzytelności są weryfikowane przez syndyka, który ustala, czy wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych, innych dokumentach lub rejestrach.

• Po upływie terminu na zgłoszenie wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzytelności, stanowiącą podstawę planu podziału środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości. Listę sporządza się na podstawie zgłoszonych wierzytelności, informacji zawartych we wniosku dłużnika i informacji znanych syndykowi z urzędu. Lista wierzytelności zawiera ponadto adnotację o stanowisku syndyka i dłużnika w przedmiocie uznania każdej z wierzytelności. Od sporządzonego projektu listy wierzytelności wierzycielom, a także upadłemu, gdy projekt nie uwzględnia jego wniosków lub oświadczeń przysługuje sprzeciw w terminie 14 dni.

• W braku sprzeciwu lub po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego ewentualnie zgłoszony sprzeciw, lista wierzytelności uprawomocnia się.

  1. Sporządza się plan likwidacyjny i następuje likwidacja masy upadłości.

• Po ogłoszeniu upadłości syndyk wykonuje spis inwentarza i szacuje majątek dłużnika podlegający likwidacji. Następnie sporządza plan likwidacyjny, który w ciągu 30 dni przedstawia sędziemu-komisarzowi.

• Majątek upadłego konsumenta, z wyjątkiem składników wykluczonych na podstawie przepisów szczególnych, zostaje sprzedany. Syndyk ściąga od wierzycieli upadłego konsumenta jego wierzytelności i wykonuje inne jego prawa majątkowe.

• Jeżeli upadły konsument posiada nieruchomości, one również podlegają sprzedaży. Upadłemu wypłaca się kwotę odpowiadającą od 12 do 24 miesięcznych czynszów najmu w miejscu zamieszkania upadłego, w celu zabezpieczenia jego potrzeb mieszkaniowych.

• Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym odnosi skutki sprzedaży egzekucyjnej – powoduje wygaśnięcie praw ujawnionych w księdze wieczystej i zgłoszonych sędziemu komisarzowi.

• Po zlikwidowaniu wszystkich składników masy upadłości, syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli. Środki uzyskane ze sprzedaży poszczególnych składników majątku służą zaspokojeniu wierzytelności.

  1. Następuje wykonanie planu spłaty.

Wykonanie planu spłaty to ostatni etap postępowania upadłościowego, kończący się wydaniem postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego. Upadły konsument korzysta z ochrony – jego wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń, może zatem na nowo układać sobie życie.

Inne artykuły